Antoni-Macierewicz-zapowiada-wsparcie-dla-Francji d48caSzef MON Antoni Macierewicz zapowiedział zniesienie granicy 12 lat służby dla szeregowych zawodowych oraz rozbudowę systemu obrony terytorialnej. W ciągu najpóźniej półtora miesiąca ma zostać przedstawiony audyt MON i Sił Zbrojnych. - Nie ma wątpliwości, że problemem zasadniczym, jaki stoi przed polską armią i w związku z tym ministerstwem obrony narodowej jest reorganizacja i ujednolicenie systemu dowodzenia armią – podkreślił Macierewicz.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przedstawił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej priorytety resortu obrony. Szef MON zapowiedział między innymi zmianę systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi, aby zlikwidować niejasności, związane z obecną strukturą. Zniesiona zostanie granica 12 lat służby dla szeregowych zawodowych. Ponadto, rozbudowana ma zostać obrona terytorialna, jako „immanentna” część Sił Zbrojnych – trzy brygady powstaną w perspektywie roku. Minister Macierewicz skrytykował też założenia, na bazie których opierano modernizację, zapowiadając przeprowadzenie audytu i zmiany w programach zakupów dla armii.

Głównym zadaniem polskich sił zbrojnych jest obrona integralności, całości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej, życia obywateli i ich bezpieczeństwa. Temu podporządkowane są wszelkie wysiłki, wszelkie zadania, jakie realizuje polska armia. I na wszystkie zadania polskiej armii patrzymy z tej właśnie perspektywy.

~ szef MON Antoni Macierewicz

Minister Macierewicz stwierdził, rozpoczynając wystąpienie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że głównym zadaniem Sił Zbrojnych jest obrona integralności terytorialnej kraju oraz bezpieczeństwa i życia obywateli. Szef MON podkreślił jednocześnie w tym kontekście rolę sojuszy, w jakich bierze udział Polska. Zanznaczył, że jest „absolutnie oczywiste”, że Warszawa będzie wykonywać wszystkie zobowiązania sojusznicze.

Pełen audyt stanu, w jakim nowy rząd zastał resort obrony i polską armię będzie przedstawiony w okresie jednego do półtora miesiąca, najpierw Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a następnie opinii publicznej. Według Antoniego Macierewicza zasadniczym problemem, jaki stoi przed Siłami Zbrojnymi jest konieczność reorganizacji i ujednolicenia systemu dowodzenia polskiej armii.

Nie ma wątpliwości, że problemem zasadniczym, jaki stoi przed polską armią i w związku z tym ministerstwem obrony narodowej jest reorganizacja i ujednolicenie systemu dowodzenia armią. Wszystkie inne rozwiązania są tylko częścią i fragmentem tego zasadniczego rozwiązania, bez którego pełne funkcjonowanie polskiej armii w sposób oczywisty nie będzie możliwe.

~ szef MON Antoni Macierewicz

Szef MON skrytykował system kierowania wprowadzony od początku 2014 roku, w którym funkcjonują trzy ośrodki dowodzenia: Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ oraz Naczelny Dowódca SZ na czas wojny. Obecny system jest „niejasny”, a wytworzona sytuacja jest podatna na wewnętrzne problemy. Szef MON przypomniał, że siły zbrojne są strukturą hierarchiczną (obecnie funkcjonuje kilka ośrodków dowodzenia), a system kierowania musi zostać uporządkowany i uproszczony.

Minister Macierewicz odniósł się również do założeń planów modernizacji Sił Zbrojnych, wskazując iż zostały one określone na bazie prac realizowanych w latach 2011-2013, w wyniku których powstała Biała Księga bezpieczeństwa RP. Obecnie jednak wnioski z tego dokumentu są nieaktualne, gdyż przewidywano iż „Europie nie będzie zagrażała w żaden sposób wojna”, w tym w szczególności ze strony Rosji.

Zmieniona zostanie również zasada, zawarta w ustawie, zgodnie z którą czas służby żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych ograniczony jest do dwunastu lat. – Ułomność tego rozwiązania jest oczywista dla każdego - podkreślił szef MON.

Stanowisko ministra obrony narodowej w tej sprawie zostało już przekazane premier Beacie Szydło. Ma ono zostać „w najbliższych dniach” wzięte pod uwagę, w postaci wprowadzenia zmian ustawowych umożliwiających żołnierzom pełnienie służby w takim wymiarze, na jaki pozwala ich stan zdrowia i inne zdolności. Wobec żołnierzy będą „bardzo ostro” stosowane przepisy dotyczące zdolności do służby. Jeżeli jednak wykażą się oni wspomnianymi możliwościami, będą oni mogli kontynuować służbę.

Skutki finansowe dopuszczenia szeregowych zawodowych do służby wyniosą zgodnie z przedkładanymi analizami odpowiednio w czwartym roku po wprowadzeniu – 73 mln zł, w piątym roku – 111 mln zł, w szóstym roku – 153 mln zł i w siódmym – 213 mln zł. Poniesienie stosownych nakładów jest jednak konieczne z uwagi na względy ochrony bezpieczeństwa państwa.

Szef MON odniósł się także do decyzji, podjętych w ramach dwóch największych przetargów na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego – śmigłowców wielozadaniowych i obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Decyzja w sprawie zakupu śmigłowców Caracal zależna jest od wyniku negocjacji offsetowych, prowadzonych przez resort gospodarki. Jeżeli nie zostaną one zakończone pomyślnie, może zostać rozpisany nowy przetarg.

Weryfikacji poddawana jest również liczba zakupionych śmigłowców oraz kształt postępowania. Z kolei w odniesieniu do kontraktu na zakup systemów obrony powietrznej Patriot w ramach programu Wisła szef MON stwierdził, że umowa „w istocie nie istnieje”. W jego opinii koszt pozyskania zestawów znacznie przekracza założenia, termin dostawy jest dłuższy niż zakładano, a prezydent Komorowski został w tym zakresie wprowadzony w błąd.

MON planuje również znaczne wzmocnienie systemu obrony terytorialnej. Antoni Macierewicz zaznaczył, że OT będzie „immanentną” częścią Sił Zbrojnych. W perspektywie roku w rejonie granicy wschodniej mają zostać rozmieszczone trzy brygady OT. Koszt takiego rozwiązania szacowany jest na 300-350 mln zł. Dokładne założenia budowy systemu obrony terytorialnej przedstawił ppłk rez. dr Krzysztof Gaj.

Jednostki obrony terytorialnej mają prowadzić działania nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju, co w założeniu umożliwi im uzyskanie prawidłowego poziomu zdolności. Będą podzielone na dwa komponenty – wzorowany na amerykańskiej Gwardii Narodowej i brytyjskiej Territorial Army, wspierający wojska operacyjne oraz jednostki pozostające na miejscu, w założeniu zapobiegające dostępności przestrzeni operacyjnej dla zgrupowań wojsk przeciwnika, zamierzających wedrzeć się w głąb terytorium kraju.

Wprowadzenie sił obrony terytorialnej ma umożliwić relatywnie efektywne z finansowego punktu widzenia podwyższenie liczebności sił zbrojnych w czasie pokoju. Jak zaznaczył ppłk Gaj, obrona terytorialna przy względnie niskich stanach w czasie pokoju pozwala na szybkie osiągnięcie zdolności do prowadzenia w czasie operacji obronnej. Komponent pozostający na danym obszarze, złożony z plutonów, kompanii i batalionów ochrony ma liczyć na czas wojny łącznie około 46 tys. żołnierzy.

Z kolei w ramach wsparcia wojsk operacyjnych miałoby się znaleźć w sumie docelowo dziwięć brygad OT, w tym jedna brygada zmechanizowana, sześć brygad piechoty, jedna brygada obrony wybrzeża i jedna jednostka piechoty górskiej. Na wyposażeniu jednostek obrony terytorialnej powinno się znaleźć pełne spektrum broni wsparcia, co jest zgodne z doświadczeniami innych państw.

Odpowiadając na pytanie poseł Anny Siarkowskiej minister Macierewicz doprecyzował, że obrona terytorialna zostanie podporządkowana naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych (w obecnym systemie dowodzenia byłby to Dowódca Generalny RSZ, ale schemat dowodzenia ulegnie zmianie). Będą również funkcjonowały terytorialne ośrodki dowodzenia.

Szef MON stwierdził również, że do połowy listopada zrealizowano wydatki na uzbrojenie jedynie w 60%, a remonty czołgów Leopard 2 (w liczbie określanej jako większa niż 50) nie będą mogły być realizowane w bieżącym roku, choć maszyny stanowią ważny element potencjału obronnego państwa. Również część pozyskanych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak nie może wejść do służby. Powodem takiej sytuacji ma być niezrealizowanie podstawowych zasad, sprawiających że będą one zdolne do użycia. Minister obrony skrytykował w ten sposób realizację programów modernizacyjnych przez poprzedni rząd (w połączeniu z niewykorzystaniem znacznej części środków budżetowych w roku bieżącym).

Minister Macierewicz odniósł się także do przygotowań do szczytu NATO w Warszawie, wskazując że „zasadniczym” celem władz Polski będzie przełamanie podziału na lepszych i gorszych członków NATO, poprzez umożliwienie umieszczenia na terytorium Polski baz i jednostek Paktu Północnoatlantyckiego. Jest to zapewne związane z funkcjonowaniem postanowień umowy pomiędzy Sojuszem a Rosją z 1997 roku, zabraniającej rozlokowywania na terytorium nowo przyjętych państw na stałe znacznych sił wojskowych, w obecnym i przewidywalnym środowisku bezpieczeństwa.

Polskie władze będą więc dążyć do znacznego wzmocnienia obecności sił Sojuszu w Polsce. We wcześniejszej wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” szef MSZ Witold Waszczykowski poinformował o dążeniu do unieważnienia porozumienia z Rosją z 1997 roku. Za kwestie związane z przygotowaniem szczytu NATO w Warszawie, zarówno z politycznego, jak i z organizacyjnego punktu widzenia będzie odpowiadać podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski. Minister Macierewicz ocenił jednocześnie krytycznie obecny stan przygotowań do organizacji szczytu.

W dyskusji zabrał głos między innymi Czesław Mroczek, który odniósł się krytycznie do planów znacznego zwiększenia liczebności armii, wskazując że może to utrudnić przeprowadzenie procesu modernizacji technicznej, który w trakcie trwania procesu budowy obrony terytorialnej może zostać nawet zablokowany na kilka lat. Przypomniał jednocześnie, że poprzedni rząd podjął decyzje o zwiększeniu liczebności armii czynnej o łącznie 12,5 tysięcy, uzyskano również stałą obecność rotacyjną sił NATO w Polsce. Stwierdził ponadto, że obecne regulacje nie powodują konieczności zakończenia służby przez szeregowych po 12 latach, zmuszając ich jedynie do rozwoju (przejścia do innego korpusu – podoficerskiego). Odpowiadając na pytanie Czesława Mroczka minister Macierewicz zapowiedział ponadto podjęcie prac w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.   
 
Tutaj znajdą państwo całość zapisu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej z dnia 25 XI 2015 r. (Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działania resortu w 2016 roku. Sprawy bieżące)
 
Źródło: defence24.pl 
Foto: static.prsa.pl / radiozet.pl

Kontrrewolucja informacyjna!

Masz ciekawe informację? Zarejestruj się i podziel się nimi!
Wystąp z inicjatywą i zostań liderem OMON-u w swoim mieście! Poszukujemy chętnych do współpracy na zasadzie oddolnego i niezależnego dziennikarstwa. Zbudujmy wspólną strukturę wiadomości regionalnych! 
Kontakt: 
 
"Zbuduj z nami naszą nową rzeczywistość".

OMON - skr. OUR MEDIA & OUR NEWS
0% Cenzury i Propagandy
50% Zysków dla Najaktywniejszych Użytkowników
100% Otwartego i Oddolnego Dziennikarstwa

OMON.pl to pierwszy portal informacyjny tego rodzaju w Polsce. Dzieli się ze swoimi najlepszymi użytkownikami połową zysków(50%) uzyskanych z reklam i darowizn pod koniec każdego roku kalendarzowego. 
Jest to nowatorska koncepcja otwartego i oddolnego dziennikarstwa, gdzie każdy ma szansę zamieścić dowolną wiadomość, materiał filmowy, zdjęcie itp.
Każdy zarejestrowany użytkownik ma również szansę ocenić dany artykuł i materiał, który przypadł mu do gustu i zasłużył na upublicznienie po przez przyznanie medalu. Użytkownicy z największą liczbą uzyskanych medali pod koniec roku kalendarzowego dostają odpowiedni procent z dochodów portalu, odpowiadający ich miejscu rankingowemu.
Charakter portalu odpowiada strukturze wojskowej, gdzie uzyskuje się odznaczenia i stopnie wojskowe, za określone działania związane z aktywnością na portalu jak i poza nim. Im większy stopień wojskowy(odpowiadający określonej liczbie medali), tym większe możliwości, uprawnienia i oddziaływanie w jakim kierunku ma się rozwijać portalu OMON.pl. Za wybitne osiągnięcia i od stopnia podoficerskiego można otrzymać odpowiednie odznaczenia i szarże do rąk własnych.
Portal ma stanowić alternatywę i przeciwwagę dla obecnych mediów głównego nurtu, gdzie informacje i wiadomości są kierowane i zatwierdzane odgórnie.
Portal OMON.pl daje całkowicie wolną rękę swoim użytkownikom, nie cenzuruje kontrowersyjnych treści, czy ciężkich tematów, które nie są poruszane przez mainstreamowe media, celowo bądź nie. 
OMON ma na celu zintegrować wokół siebie wszystkie niezależne środowiska, witryny, blogi, dziennikarzy, aby zbudować i wykreować zupełnie nową rzeczywistość, jak i jakość w polskiej przestrzeni medialnej.


Zapraszam do rejestracji pod moim linkiem polecającym.
http://omon.pl/index.php/rejestracja?invitecode=chemik87 
 
Jeżeli posiadasz Facebooka zapraszam do polubienia fanpage'a pod adresem: 
https://www.facebook.com/OmonPL